Anouar Brahem 7 Hi-Res Albums

Anouar Brahem 7 Hi-Res Albums Download

7 Albums | 2000-2017 | 06:54:31 | 5.39GB | Jazz

Anouar Brahem Trio, Anouar Brahem – Astrakan café (2000)
FLAC (tracks) 24bit, 44,1 kHz | 01:17:39 minutes | 680 MB | Jazz
https://xubster.com/tmpyt6vyox6b/An0uarBrahemAstrakancaf2000HRA2444.1.rar.html

Anouar Brahem, Dave Holland, Jack DeJohnette, Django Bates – Blue Maqams (2017)
FLAC (tracks) 24bit, 96 kHz | 01:16:59 minutes | 1,33 GB | Jazz
https://xubster.com/xke6qcpqo3bz/An0uarBrahemBlueMaqams20172496.part1.rar.html
https://xubster.com/afzoqtkw5e8y/An0uarBrahemBlueMaqams20172496.part2.rar.html

Anouar Brahem – Le voyage de sahar (2006)
FLAC (tracks) 24bit, 44,1 kHz | 01:03:57 minutes | 594 MB | Jazz
https://xubster.com/dypzluxzy4ly/An0uarBrahemLev0yagedesahar2006Q0buz2444.1.rar.html

– Souvenance (2014)
FLAC (tracks) 24bit, 96 kHz | 01:28:58 minutes | 1,52 GB | Jazz
https://xubster.com/1wisv05pyyqg/An0uarBrahemS0uvenance2014HRA2496.part1.rar.html
https://xubster.com/co5802yx21xa/An0uarBrahemS0uvenance2014HRA2496.part2.rar.html

Anouar Brahem – The Astounding Eyes Of Rita (2009)
FLAC (tracks) 24bit, 44,1 kHz | 53:29 minutes | 484 MB | Jazz
https://xubster.com/n17inn4qj2rv/An0uarBrahemTheAst0undingEyes0fRita2009HDTracks24441.rar.html

Anouar Brahem – The Astounding Eyes Of Rita (2009)
FLAC (tracks) 24bit, 96 kHz | 53:29 minutes | 856 MB | Jazz
https://xubster.com/755w90qzrr9u/An0uarBrahemTheAst0undingEyes0fRita2009Q0buz2496.rar.html